เว็บสล็อตวันหนึ่งจนกระทั่งถึง RESPONSIBALL Forum!

เว็บสล็อตวันหนึ่งจนกระทั่งถึง RESPONSIBALL Forum!

ติดตาม sportanddev เพื่อรายงานข่าวเต็มรูปแบบของงานในเมืองโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน การประชุม RESPONSIBALL Forum 

จะรวบรวมผู้มีเว็บสล็อตส่วนได้ส่วนเสียในภาคกีฬาเพื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการและการอภิปรายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและกีฬาโดยเฉพาะ สามหัวข้อย่อย—ธรรมาภิบาล ชุมชน และสิ่งแวดล้อม—จะได้รับการสำรวจ โดยเน้นที่แนวปฏิบัติที่ดีในโครงการกีฬาที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัย กิจกรรมในวันนี้จะมุ่งสู่อนาคตโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมที่คล้ายคลึงกันMarc Probst กรรมการบริหารของ sportanddev และ Swiss Academy for Development จะดูแลการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และนำเสนอเกี่ยวกับโครงการและความคิดริเริ่มในด้านกีฬาและผู้ลี้ภัย

การใช้กรณีศึกษาจากโครงการของรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน และสหพันธ์กีฬา การพูดคุยจะให้ภาพรวมของประเภทของการแทรกแซงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในบริบทของผู้ลี้ภัย นอกจากนี้ เขายังจะกล่าวถึงว่ากีฬาและการเล่นสามารถส่งเสริมสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ลี้ภัยได้อย่างไร และความสำคัญของการปรับโปรแกรมตามบริบทMarc กล่าวว่า:“ ฟอรัมนี้เป็นก้าวสำคัญในการรวบรวมนักแสดงจากระดับต่าง ๆ รวมถึง NGO สหพันธ์กีฬาและรัฐบาลเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของกีฬาในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัย ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินมุมมองที่แตกต่างออกไปและประเมินว่าการทำงานร่วมกันอยู่ที่ไหน”

ไฮไลท์อื่นๆ ในวันนี้ ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลและ CSR บทบาทของกีฬาในวิกฤตการย้ายถิ่นของยุโรป และการนำเสนอการจัดอันดับความรับผิดชอบประจำปี 2018sportanddev ได้ร่วมมือกับ Responsiball เพื่อจัดทำบทความครอบคลุมเหตุการณ์กีฬาและการออกกำลังกายไม่ได้ “ดีโดยเนื้อแท้”เนื่องจากไม่สามารถแยกออกจากความเป็นจริงทางสังคมในวงกว้างได้ อย่างไรก็ตาม กีฬาและการออกกำลังกายมีศักยภาพที่จะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง เนลสัน แมนเดลาและผู้มีวิสัยทัศน์คนอื่นๆ ปกป้องคุณค่าของการสร้างกีฬาด้วยศีลธรรมและอุดมการณ์ที่ดีที่สุดในยุคนั้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความหวัง และขับเคลื่อนความก้าวหน้าในสังคมเพื่อนำพาผู้คนมารวมกัน วงการกีฬาต้องตั้งเป้าที่จะได้รับการตกแต่งใหม่ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะส่งเสริมค่านิยมเชิงบวก โดยการสร้างบริบทที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการเลี้ยงดู

โดยการรวมกิจกรรมทางกายและโปรแกรมที่จัดไว้ 

(โดยมีเป้าหมายและค่านิยมในการพัฒนาที่ระบุ) ผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์จากทั้งสองอย่าง ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดโปรแกรมการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายและการได้มาซึ่งทักษะทางจิตภายในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวก ความน่าดึงดูดใจของโปรแกรมดังกล่าวคือสามารถมีต้นทุนต่ำ ปรับให้เข้ากับบริบทเฉพาะ ครอบคลุม และมีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้ โครงการ Positive Youth Development (PYD) เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว เยาวชนเป็นทรัพยากรสำหรับการลงทุนและให้โอกาสในการเติบโตและได้รับทักษะและความสามารถที่นำไปสู่การพัฒนาในเชิงบวกตลอดชีวิตสำหรับบุคคลและสังคมโดยรวม

แล้วเราจะจัดการกับการพัฒนาเยาวชนในช่วงวิกฤตโลกได้อย่างไรในประเทศเช่นแอฟริกาใต้ซึ่งเต็มไปด้วยความไม่เท่าเทียมกันที่ดูเหมือนจะผ่านไม่ได้แล้ว ?ชุมชนกีฬาที่ใหญ่ขึ้นจะเผชิญกับการระดมทุนที่ลดลงและการสนับสนุนทางการเงินในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกยังคงขยาย ตัวอย่างต่อ เนื่อง การปรับให้เข้ากับความ ต้องการของเขา นั้นต้องการ : ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณการทำงานร่วมกัน และ แนวทางพหุภาคส่วน มุมมองแบบองค์รวมจะต้องถูกนำมาใช้เพื่อชื่นชมระดับที่เชื่อมโยงกันของสังคม แบบจำลองทางสังคมและนิเวศวิทยาช่วยสร้างแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีต่อโครงการพัฒนาใดๆ เมื่อพิจารณาถึงระดับ m acro ควรเน้นที่การปรับโครงสร้างภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มเงินทุน หรือการเปลี่ยนเส้นทาง ทรัพยากรจากกีฬาชั้นนำไปสู่โปรแกรม PYDผู้ปฏิบัติงาน ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริจาค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ สามารถสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงด้วยการลงทุนตามเป้าหมายและความเข้าใจใน PYD เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงด้วยการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียม และส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดี กระตือรือร้น และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่ระดับ m eso 

การฟื้นฟูชุมชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การอยู่ร่วมกัน และการรวมเป็นพื้นที่โฟกัสบางส่วน สามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ เช่น NPO และโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสพิเศษ มิฉะนั้นจะไม่มี โปรแกรมจะต้องได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับบริบททางวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจงและความต้องการที่แตกต่างกัน สิ่งนี้จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ แม้จะมีความท้าทายเชิงโครงสร้างที่ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่เผชิญอยู่ ที่ m icro -ระดับ โปรแกรม PYD ตามหลักฐานสามารถสะท้อนกลับ พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอเนื้อหาทางจิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพซึ่งนำไปสู่การเติบโตส่วนบุคคล ความนับถือตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความยืดหยุ่น ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูง ความเชี่ยวชาญ และความพึงพอใจในชีวิตในช่วงวิกฤตนี้และช่วงการเปลี่ยนแปลงที่ตามมา โปรแกรม PYD มีบทบาทในการเพิ่มความตระหนักรู้ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและส่งเสริมพฤติกรรมส่งเสริมสังคมที่ดีต่อสุขภาพและปรับตัวได้ การเน้นที่การทำงานร่วมกันหลายระดับและการวิจัยแบบสหวิทยาการจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่พิเศษสุดที่ชาวแอฟริกาใต้ต้องการเว็บสล็อต